Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Werkwijze

We maken coachingsessies, workshops en trainingen op maat. Belangrijk is dat de inhoud van de coaching, training of workshop aansluit bij de behoeften van de deelnemer(s).

Verkennen

We maken graag  persoonlijk kennis om jouw leervraag of organisatievraag te verhelderen en te bespreken. Aan de hand van een intake stellen we een sessie met paarden of een programma samen, afgestemd op de vraag. Wij combineren reguliere coachingsmethodieken met creatieve werkvormen met paarden. Afhankelijk van de vraag kunnen theorie en praktijk worden afgewisseld. Belangrijk is dat je een goede click voelt met de coach die jou of je team begeleidt.

Werken met paarden en stappen zetten

We werken met de paarden vanaf de grond, naast het paard. Er wordt niet gereden. Tijdens een sessie werk je met een paard in zijn natuurlijke houding, in een afgezette ruimte. Je hebt hier geen ervaring met paarden voor nodig. De coach begeleidt je in de relatie tot het paard en draagt zorg voor je veiligheid en de veiligheid van je team. Wij werken op basis van gelijkwaardigheid, volgens het PAS Keurmerk Paard als Spiegel (PAS) en de gedragscode van het NOBCO: integriteit, professionaliteit, verantwoordelijkheid en respect.

Tijdens het werken met het paard maken we steeds de koppeling met je dagelijks leven of werksituatie. Het paard houdt je in enkele ogenblikken een zuivere spiegel voor, zonder oordeel. Er is niets goed of fout. Er is wat er is, in het nu. In contact met paarden leer je jezelf en anderen begrijpen. De coach begeleidt je en ondersteunt jou en/of je team bij dit proces.

Evalueren en vervolgstappen maken

Na iedere sessie of workshop volgt een korte evaluatie gericht op opgedane inzichten en ervaringen en de te nemen vervolgstappen om de gewenste ontwikkeling te realiseren.

Korte trajecten

Bij  individuele coaching wordt er veel bereikt in 4 a’5 sessies. Ook kun je kiezen voor één of enkele sessies. Het is mogelijk sessies in te passen binnen een bestaand trainings-, leer- of ontwikkeltraject. Daarnaast kun je een workshop met paarden inplannen in een bestaande training. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld een dagdeel of een dag.

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek: neem contact op met Inge Oude Avenhuis, 06 53 759 286 of vul het contactbericht in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Privacy Protocol 

1. Doel

Het protocol heeft als doel recht te doen aan respect voor de persoonlijke gegevens en levenssfeer van deelnemers, coachees, samenwerkingspartners, opdrachtgevers en anderen die betrokken zijn bij Indra C&T en Indra CmP. De registratie van persoonlijke gegevens dient zorgvuldig plaats te vinden. Daarnaast heeft iedereen recht op een respectvolle behandeling en bejegening. Aandacht voor andermans privacy en het recht op privacy maken daar een belangrijk onderdeel vanuit.

 

2. Beschrijving gedragscode: omgang met privacy

2.1 Algemeen

Voor alle deelnemers geldt dat Indra in samenspraak met coachees, opdrachtgevers en verwerkers afspraken maakt over persoonlijke gegevens en de privacy van deelnemers. Hiervoor wordt akkoord gevraagd aan door betrokkenen.

Het uitgangspunt voor onderlinge bejegening en communicatie is: respect voor elkaar en de privacy van de ander. Vertrouwelijke (persoons)informatie wordt niet met derden gecommuniceerd, tenzij deelnemer hier toestemming voor heeft gegeven.

 2.2 Omgang persoonlijke informatie

Respect voor deelnemers blijkt ook uit de manier waarop met informatie over van de deelnemers wordt omgegaan. Die informatie is vertrouwelijk.

Coaches hebben een geheimhoudplicht: zij communiceren niet met derden over persoonlijke informatie van deelnemers. Tenzij in overleg met deelnemers daar toestemming voor gegeven is. Coachees worden in de gelegenheid gesteld hun dossier of persoonlijke rapportage te lezen als daar behoefte aan is. Bij coach trajecten wordt een een formulier van inschrijving, intakeformulier, plan van aanpak en eventueel reflectieverslagen bewaard in het dossier van de deelnemer. Dit betreft zowel een digitaal dossier als een hard copy dossier.

In de algemene voorwaarden van Indra C&T en Indra CmP wordt gemeld dat persoonlijke gegevens van de deelnemers worden geregistreerd. Deze worden slechts geregistreerd ten behoeve van de coaching en facturatie. De gegevens worden niet met derden gedeeld en zijn slechts toegankelijk voor de betrokken coach.

 

3 Reglement persoonsgegevens

3.1 Algemeen

Op het verzamelen van persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. In deze wet worden voorwaarden gesteld aan het verzamelen en bewerken van persoonsgegevens met als doel de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers te waarborgen. Persoonsgegevens mogen alleen voor een duidelijk doel worden verzameld. Er mogen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel worden verzameld. De bewaartermijn mag niet langer zijn dan noodzakelijk voor het doel en geschied nauwkeurig. Bij Indra worden persoonsgegevens niet automatisch verwerkt.

3.2 Opgenomen gegevens

De persoonsregistratie kan ten hoogste de volgende gegevenscategorieën bevatten:

  • Algemene gegevens: naw, e-mail, adres en telefoonnummer;
  • Intakeformulier en reflectieverslagen, plan van aanpak en uitgevoerde coachwerkvormen, zoals bijvoorbeeld bij loopbaancoaching.

 3.3 Bijzondere gegevens

Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid worden uitsluitend verkregen door een intake met deelnemer en slechts bewaard ten behoeve van een goede coaching van de deelnemer. Het betreft hier een intake formulier of informatie voortkomend uit coach-werkvormen.

 3.4 Recht op inzage van opgenomen persoonsgegevens

Deelnemers hebben recht op inzage in de eigen gegevens van deelnemer.

 

4 Bewaren van gegevens

De gegevens van cliënten worden bewaard in een apart gedeelte van het digitale cliëntensysteem. De hardcopy dossiers worden bewaard in een afgesloten dossierkast die slechts toegankelijk is door betrokken coach.

Wanneer de bewaartermijn van de coach-gegevens is verstreken of de deelnemers een schriftelijk verzoek voor verwijdering voor het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende persoonsgegevens verwijderd binnen een termijn van drie maanden.

De gegevens worden niet verwijderd wanneer aannemelijk is dat bewaring van belang is of bewaring op grond van wettelijke voorschriften is vereist.